بانک ملی

شماره حساب بانک ملی:
۰۱۰۶۳۶۱۸۱۵۰۰۳
شماره كارت:
۶۰۳۷-۹۹۷۱-۰۴۶۳-۵۰۹۰
به نام محمد صادقی نسب

 

بانک ملت

شماره حساب بانک ملت:
۱۴۰۰۲۶۴۰۹۵
شماره كارت:
۶۱۰۴-۳۳۷۹-۲۹۹۵-۱۸۳۶
به نام محمد صادقی نسب

 

بانک رفاه

شماره حساب بانک رفاه:
۲۵۵۰۳۷۱۶
شماره كارت:
۵۸۹۴-۶۳۱۸-۱۸۵۰-۷۴۷۷
به نام محمد صادقی نسب

 

لطفاً پس از واریز فرم سفارش نرم افزار را تکمیل فرمایید: